Document

بیماری های تنفسی

تشخیص و درمان بیماری های تنفسی از جمله: بیماری های انسدادی و عروقی ریه همچنین کنترل و درمان آلرژی